Om oss

Om oss

Vi erbjuder en konkret och strukturerad verksamhet med individuellt anpassad stöd, service och omvårdnad som utgår från ungdomarnas intressen, behov och önskemål. Det är mycket viktigt för oss att verksamheten präglas av respekt för ungdomarna och utgår ifrån att varje människa vill vara delaktig, kunna påverka och bestämma över sitt eget liv och utveckling. Gröna Villans övergripande syfte är att öka ungdomarnas inflytande och delaktighet utifrån deras individuella behov och önskemål. Vi strävar efter ett nära föräldrasamarbete, deras inflytande och delaktighet för att kunna hitta gemensamma lösningar som gynnar ungdomarnas välmående och den positiva utvecklingen.

Skolgång

Vi jobbar aktivt för en fungerande skolgång. Genom en nära kontakt med läraren och skolledningen försöker vi hitta individuella lösningar och arbetssätt som motiverar ungdomen till positiv inlärning. Skolgång tillhandahålls vid kommunal skola eller via hemundervisning i samverkan med hemkommunen. Kontaktperson följer ungdomens skolgång via ett tätt samarbete med lärare och diskuterar kontinuerligt ungdomens utveckling och behov av pedagogiskt stöd.

05082013-IMG_9996-webbFritidsaktiviteter

Vi lägger stor vikt vid en meningsfull vardag som innehåller individanpassade aktiviteter. Djur och natur är en betydelsefull del i verksamheten som skapar goda möjligheter till samspel och utveckling. Vi ser till att ungdomarna får möjlighet att vistas i natur och utemiljöer där de kommer i kontakt med djur.

Gröna Villan erbjuder målstyrda och upplevelsebaserade aktiviteter som utgår ifrån ungdomens intressen och förutsättningar såsom utflykter, promenader, fiske, träning, gemensam matlagning, filmkvällar, musik, tipspromenader, bad m.m.

Verksamheten möjliggör för ungdomen att delta i samhällslivet genom att:

IMG_3788[1]Ungdomen får personalstöd för att utveckla intressen och ta del av frididsverksamhet och kulturella aktiviteter
Personalen ledsagar till och från de aktiviteter som ungdomer behöver stöd med i sin dagliga livsföring samt dagsutflykter, såväl enskilda aktiviteter som grupp aktiviteter
Ungdomen uppmuntras till att testa nya aktiviteter utifrån sina egna förutsättningar
Ungdomen ges möjlighet att vidgå sitt sociala nätverk och hålla kontakt med släkt och vänner
Aktiviteter ordnas regelbundet såväl i boendet som ”ute i samhället”. Varje vecka görs en veckoplanering av aktiviteter, där ungdomen ges möjlighet att påverka aktivitetschemat.

Personal

Personalen på Gröna Villan har specifik kunskap och erfarenhet av målgruppen, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt metodik och pedagogik.

Personalen har en pedagogisk utbildning eller omvårdnads-utbildning samt mångårig erfarenhet inom arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Vårt förhållningssätt syftar till att stärka ungdomarnas inflytande och medbestämmande. Det är av särskild vikt att verksamheten och personalen värnar om att ungdomarnas personliga frihet blir stärkt på ett sådant sätt att deras inflytande och medbestämmande blir tillgodosett. Vi bemöter varje ungdom med respekt och värnar om den enskildes värdighet och integritet.

Kompetensutveckling är en viktig del i verksamheten därför arbetar vi ständigt med att behålla och utveckla kompetensnivån hos våra medarbetare.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån väl beprövade pedagogiska metoder och utgår från ungdomarnas individuella förutsättningar, behov och intressen. Genom ett pedagogiskt förhållningssätt, ett hemlikt boende, strukturerad och förutsägbar miljö samt hög personaltäthet får ungdomarna hjälp och rätt anpassad stöd för att kunna: utrycka sig, utveckla kommunikation och den sociala förmågan på ett sådant funktionellt sätt som möjligt, utveckla förmågor att klara sina vardagliga behov och kunna leva ett värdig och aktiv liv i samhället.